“สำรวจมรดกโลกผ่านเลนส์กระจกใส”

คำนำ

สัปดาห์การถ่ายภาพนานาชาติปักกิ่งของทุกปีจะเน้นให้ความสำคัญกับการทดลองเชิงสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกันจะเน้นใช้ประโยชน์การนำเสนอและวิธีการถ่ายทอดที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารเชิงนวัตกรรมของวัฒนธรรมดั้งเดิม บ่มเพาะและส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพในอนาคต ด้วยจิตวิญญาณแห่งการทดลองและการสำรวจ

การถ่ายภาพมรดกโลก เป็นมุมมองทางวิชาการของ นายเหม่ย เซิง ช่างภาพชื่อดังที่ได้ฉายา “นักถ่ายภาพเชิงวิชาการ” เขาเสนอความคิดให้ “สร้างแนวคิด ค้นหาวิธีการ และสร้างระบบให้สมบูรณ์” เป็นรากฐานทางวิชาการ โดยนำ “สารคดี วิชาการ และศิลปะ” เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา สำรวจศิลปะการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ พิสูจน์วิธีคิดใหม่ในการถ่ายภาพ โดยใช้การถ่ายภาพเป็นการนำเสนองานวิจัยและการอนุรักษ์มรดกโลก เพื่อริเริ่มงาน “สำรวจมรดกโลกผ่านเลนส์กระจกใส”

“สำรวจมรดกโลกผ่านเลนส์กระจกใส”

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย