5 ประเด็นเข้าใจร่างประมวลกฎหมายแพ่งของจีน

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับร่างของจีนกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนครั้งที่ 3 สมัยที่ 13 นับเป็นประมวลกฎหมายที่มีมาตรากฎหมายกว่า 1,000 มาตรา รวมตัวอักษรกว่า 100,000 คำ หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับ 5 ประเด็นในการทำความเข้าใจร่างประมวลกฎหมายแพ่ง มีดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งเป็นกระบวนการที่เน้นระบบ การจัดระบบกฎหมายแพ่งเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในการจัดระบบกฎหมายของจีน เป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบบริหารจัดการประเทศ
  2. ประมวลกฎหมายแพ่งนี้ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นพิทักษ์สิทธิของประชาชน จึงมีลักษณะเป็นของประชาชน
  3. การรวบรวมประมวลกฎหมายแพ่ง สืบทอดจากผลงานดีเด่นของกฎหมายแพ่ง และผลงานดีเด่นของการวิจัยกฎหมายแพ่ง อีกทั้งสืบทอดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมาย
  4. การประมวลกฎหมายแพ่งสอดคล้องกับยุคสมัย เช่น มีการปรับปรุงมาตราที่เกี่ยวกับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ เพิ่มเนื้อหาการละเมิดทางอินเทอร์เน็ต ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เป็นต้น
  5. ร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับปัจจุบัน รวม 1,260 มาตรา แต่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกมิติ ดังนั้น จึงมีพื้นที่เพื่อการพัฒนา และเสนอจุดต่อกฎหมายที่จะบัญญัติในอนาคต
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย