เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี

เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน “จีนไทยใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน”

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย