เจาะจีน

#เจาะจีน Ep1. มีแง่มุมใหม่อะไรบ้างใน “สองสภาปี 2021”
การประชุมสองสภาปี 2021 มี 4 คำสำคัญน่าสนใจ ดังนี้
1) “ เป้าหมายระยะยาว” เนื้อหาที่สำคัญของการประชุมสองสภาปีนี้คือ การทบทวนและหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 และญัตติเป้าหมายระยะยาวปี 2035 ฉบับร่าง จีนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอีก 5-15 ปีข้างหน้า? สองสภาฯปีนี้จะทำให้เราเห็นภาพอนาคตที่ดีขึ้นและชัดเจนขึ้น
2) “ความต้องการของประชาชน” ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด การจ้างงานเป็นปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขก่อน ต้องประกันการมีงานทำของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แรงงานภาคการเกษตรและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
3) “ความรุ่งเรืองของชนบท” หลังจากขจัดความยากจนได้แล้ว วิธีป้องกันไม่ให้กลับสู่ความยากจนและการบรรลุซึ่งความรุ่งเรืองของชนบทเป็นประเด็นร้อน
4) “เศรษฐกิจจีน” วิธีส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของจีนภายใต้ภูมิหลังการแพร่ระบาด มาตรการสนับสนุนในปี 2020 จะดำเนินต่อไปหรือไม่ และจะมีออกมาตรการปฏิรูปอะไรอีก ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของจีนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย