ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 41 – 60

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 41

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 42

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 43

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 44

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 45

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 46

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 47

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 48

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 49

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 50

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 51

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 52

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 53

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 54

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 55

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 56

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 57

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 58

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 59

ภาษาจีนเบื้องต้น ตอนที่ 60

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย