วันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

  • วันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เกิดขึ้นจากวันมรดกทางวัฒนธรรม ตรงกับวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ” ในปี ค.ศ.2017 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาชนชาวจีนให้ความสำคัญต่อการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง
  • ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 ประเทศจีนเริ่มเสนอโครงการมรดกโลกให้ยูเนสโก จนถึงปัจจุบัน จำนวนมรดกโลกของประเทศจีนมีทั้งหมด 55 ส่วน ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในจำนวนนั้นมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน 37 รายการ มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจำนวน 4 รายการ มรดกโลกทางธรรมชาติจำนวน 14 รายการ ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมรดกโลกแต่ละประเภทที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นประเทศที่มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากที่สุด มรดกโลกทางธรรมชาตินับเป็นอันดับหนึ่ง
  • จนถึงปัจจุบัน ประเทศจีนมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(Intangible Cultural Heritage)จำนวน 32 รายการ ถูกจัดให้เป็น “ผลงานชิ้นเอกของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ” นอกจากนี้อีก 7 รายการยังถูกจัดให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน” อีก 1 รายการถูกจัดให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีแนวทางการปฏิบัติยอดเยี่ยม” ในปัจจุบันถือเป็นประเทศที่มีผลงานชิ้นเอกของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติมากที่สุดในโลก
  • ในปัจจุบันประเทศจีนมีโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วกว่า 1372 โครงการ (นอกเหนือจากนี้ยังมี 358 โครงการที่กำลังขยาย) ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติจำนวน 3068 ท่าน โดยยังมีผู้สืบทอดอีกเป็นจำนวนมากในระดับตำบล ระดับเมืองและระดับมณฑล รวมกันเพื่อการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ
  • ในปีนี้ วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจีน หัวข้อกิจกรรมได้แก่ “ศิลปวัฒนธรรมมอบสีสันให้มีชีวิตและการมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน” (ประเภทวัตถุ) รวมถึงหัวข้อ “สืบทอดมรดกวัฒนธรรม ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง” (ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม)
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย