การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ “จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ “จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง” จัดขึ้นทางไกลครั้งแรก
.
วันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา การพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ “จีน+ 5 ประเทศเอเชียกลาง” จัดขึ้นทางไกลเป็นครั้งแรก นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานการประชุมโดยเขากล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างจีน-เอเชียกลางดำเนินบนพื้นฐานแห่งความต้องการของทั้งสองฝ่าย ไม่ตั้งเป้าหมายต่อฝ่ายที่สาม สองฝ่ายควรยืนหยัดลัทธิพหุภาคี ทุ่มเทกำลังเพื่อร่วมกันส่งเสริมความยุติธรรมระหว่างประเทศ และร่วมมือกันส่งเสริมกระบวนการเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
.
นายหวัง อี้ กล่าวว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกลาง ยืนหยัดสนับสนุนทุกประเทศเดินบนหนทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงการพิทักษ์อธิปไตย เอกราช และบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนทุกประเทศเร่งการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความผาสุกของประชาชน จีนยินดีที่ประเทศเอเชียกลางแสดงบทบาทมากขึ้นในกิจการระหว่างประเทศ อีกทั้งยังยินดีให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคง และวาระสำคัญอื่น ๆ ตลอดจนร่วมกันปกป้องหลักการพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพิทักษ์สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่าย
การประชุมทางไกลครั้งนี้ ฝ่ายต่าง ๆ บรรลุความเห็นพ้องต้องกันสำคัญใน 9 ประเด็น
.
ได้แก่ ทุกฝ่ายยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านการรับมือสถานการณ์โรคระบาด สร้าง “ช่องทางพิเศษ” สำหรับการติดต่อระหว่างบุคลากร และ “ช่องทางสีเขียว” ด้านการขนส่งสินค้า ขับเคลื่อนการประสานเชื่อมโยงกันระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศเอเชียกลางต่อไป รวมถึงร่วมกันสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
.
ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย