หมู่บ้านข่าหยาง เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่

หมู่บ้านข่าหยาง เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่

หมู่บ้านข่าหยาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลันหลงโข่ว ตำบลหงจง เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ที่นี่ตั้งอยู่ในภูเขาลึก การคมนาคมไม่สะดวกอย่างยิ่งและการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างล้าหลัง มีประชากรจำนวน 926 คนใน 265 ครัวเรือนโดยมีผู้ยากไร้ 131 คน จาก 44 ครัวเรือน ตั้งแต่ปีค.ศ.2015 เป็นต้นมา บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรซีหนีงเซียงฉวี่ได้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างจุดท่องเที่ยวข่าหยาง  จากการพยายามมาหลายปี หมู่บ้านข่าหยางกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนในหมู่บ้านข่าหยางเพิ่มขึ้นจาก 2,850 หยวนในปีค.ศ.2015 เป็น 12,480 หยวนในปีค.ศ. 2017 ในเดือนธันวาคมค.ศ. 2016 หมู่บ้านข่าหยางกลายเป็นหมู่บ้านแรกในมณฑลชิงไห่ที่กำจัดความยากจนได้ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านตัวอย่างในการขจัดความยากจนจากการท่องเที่ยวชนบทแห่งชาติ" และ "หมู่บ้านของประเทศจีนอันสวยงาม"

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย