กานซู่

   กานซู่ เป็นสถานที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากอาศัยอยู่ ในมณฑลกานซู่มีชนกลุ่มน้อยจำนวน 55 ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ โดยชนเผ่าตงเซียง ชนเผ่าเป่าอันและเผ่ายู่กู้ ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในมณฑลกานซู่ ผู้คนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มาหลายชั่วอายุคน ได้ใช้ความพยายามและภูมิปัญญาอย่างมาก เพื่อสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายและมีความลึกซึ้ง โดยในปัจจุบันบทเพลงพื้นบ้านฮวาเอ่อร์ ละครเงาเต้าชิง อำเถอหวน และมหากาพย์เก๋อซาเอ่อร์ของชนเผ่าถู่ ได้รวมอยู่ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก
.
🎭ปัจจุบันได้มีมีการประกาศให้ 68 รายชื่อ เช่น อุปรากรฉิน อุปรากรหลง อุปรากรเกาซาน การปักถุงหอมชิ่งหยาง แก้วหยกแกะสลักเรืองแสง เทศกาลไทเฮาฟู่ซี ฯลฯ เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ มีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับจังหวัด 493 รายชื่อ ซึ่งรวมถึงศิลปะการต่อสู้สำนักคงถง การหมุนโคมไฟตงซานและการขนส่งโดยการใช้อูฐ
.
🎨จนถึงปัจจุบัน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ ยังคงถูกส่งต่อไปยังผู้คนไปอีกมากมาย ผ่านวิธีการสอนด้วยปากเปล่า การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมณฑลกานซู่ด้วยเสน่ห์ทางศิลปะที่มีมาอย่างยาวนานและคุณค่าพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์👯‍♀️

.
.
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย