งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้

นับพันปีมาแล้ว ชาวจีนใช้ไม้ในการดำรงชีวิต ยึดหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ปัจจุบันหมู่บ้านชนบทของจีน ยังคงอนุรักษ์การสร้างบ้านเรือนด้วยไม้แบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ควรออกไปสัมผัสที่สุดกับทัศนียภาพความงามของชนบทและลิ้มรสชาติของประสบการณ์แห่งชีวิต

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย