สัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย-จีน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

วันที่ 8 กันยายน คณะพุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ ฉ๋งชิ่ง ประเทศจีนได้ร่วมจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ การประชุมพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 3 ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่านเต้า เจียน รองนายกพุทธสมาคมจีน เมืองฉงชิ่ง ท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่าน ฉิน ยู่เซิน ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และพระสงฆ์จำนวน 300 กว่าคนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้

ท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้ต้อนรับผู้เข้ารวมสัมมนา และได้กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนด้านพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่สนับสนุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ท่านเต้า เจียน รองนายกพุทธสมาคมจีน เมืองฉงชิ่งเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาและได้แสดงปาฐกถา ท่านเห็นว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมีความแตกต่างกันบ้านด้านประเพณี แต่ก็ยังมีความเชื่อบางอย่างที่มีความเหมือนกัน ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนด้านศาสนาพุทธอย่างสม่ำเสมอ และมีมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น

ท่านฉิน ยู่เซิน ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้แสดงปาฐกถา ท่านกล่าวว่า ไทยจีนมีการแลกเปลี่ยนด้านศาสนาพุทธมาโดยตลอด และมีมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของประเทศจีนและประเทศไทยในด้านการสืบทอดและเผยแพร่ศาสนาพุทธ

ในขณะเดียวกัน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเหรินหมิน มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งประเทศจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่างได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน

พระมหาสุรศักดิ์ ปจจนกเสโน รองคณบดีคณะพุทธสาสตร์เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนา

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย