หมู่บ้านหลงถาน

🎋หมู่บ้านหลงถาน เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน
.
🌱หมู่บ้านหลงถาน เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน เคยเป็นหมู่บ้านบนภูเขาที่มีเส้นทางการจราจรที่ค่อนข้างลำบาก ในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2017 หมู่บ้านหลงถานได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน “วัฒนธรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว” ได้จัดตั้งโครงการนำร่องด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อปลูกฝัง “เมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว” การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การส่งเสริมโครงการฟื้นฟูบ้านเก่าและกลไกการจัดการเชิงสร้างสรรค์ ได้เปลี่ยน “หมู่รกร้าง” ให้กลายเป็น “หมู่บ้านยอดฮิต” มีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่และมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อและโฮมสเตย์ รายได้ต่อหัวของชาวบ้านเพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเข้าโครงการ
.

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย