นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์เส้นทางสายใหม่สู่ความมั่งคั่งโดยใช้การท่องเที่ยวขจัดความยากจน 【ตำบลปกครองตนเอง ชนเผ่าเหยาปาหม่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี】

นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์เส้นทางสายใหม่สู่ความมั่งคั่งโดยใช้การท่องเที่ยวขจัดความยากจน

.
⛩ การขจัดความยากจนเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษยชาติ ประเทศจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด ได้มีการพยายามอย่างไม่ลดละในการขจัดความยากจน จำนวนผู้ยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของจีนลดลงจาก 98.99 ล้านคน ในปีค.ศ.2012 เหลือเพียง 5.51 ล้านคนในช่วงปีค.ศ.2019 ประเทศจีนมีส่วนช่วยมากกว่า 70% ในการลดความยากจนทั่วโลกและมีส่วนร่วมสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ
.
⛺️ จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้การบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมค่อยๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้นในการลดความยากจน ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของการบรรเทาความยากจนของประเทศจีน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ค่อยๆ เปลี่ยนไปจากบทบาทการสนับสนุนกลายเป็นพลังหลัก การใช้การท่องเที่ยวในการลดความยากจนของประเทศ มีความสำคัญในเชิงบวกสำหรับการลดความยากจนจากการท่องเที่ยวในระดับโลก
.
🏔 นิทรรศการแสดงถึงรูปแบบการบรรเทาความยากจนในท้องถิ่น ประวัติการพัฒนา มุมมองทางจิตวิญญาณของผู้อยู่อาศัยและการบรรเทาความยากจนจากการท่องเที่ยว การแสดงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านเชิงนิเวศ ในประเทศจีนยังมีตัวอย่างการบรรเทาความยากจนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกมากมาย เพื่อน ๆ จากทั่วโลกสามารถรับชมและสัมผัสถึงเรื่องราวต่างๆ ของการบรรเทาความยากจนในจีนได้
.

🍀 ตำบลปกครองตนเอง ชนเผ่าเหยาปาหม่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี

🌳 ตำบลปกครองตนเองชนเผ่าเหยาปาหม่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่หลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่ออายุยืนยาวของชาวปาหม่าเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการปฏิวัติเก่าแก่และเป็นเขตที่ยากจนอย่างยิ่ง ตำบลปาหม่าพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและระบบนิเวศด้านอื่นๆ ยึดมั่นในแนวคิด “ยิ่งพื้นที่ยากจนยิ่งต้องยึดมั่นในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และพื้นที่ยากจนยิ่งต้องใช้เส้นทางแห่งการพัฒนาที่เปิดกว้างมากขึ้น” และยืนหยัดที่จะวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการขจัดความยากจนไปพร้อมกัน ในปีค.ศ. 2020 ทั้งตำบลได้บรรลุการขจัดวามยากจนตามกำหนดมาตรฐาน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย