สรุปสาระสำคัญรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลจีนปี 2020

#สองสภา สรุปสาระสำคัญรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลจีนปี 2020
วันที่ 5 มีนาคม ปี 2021 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4
1. ทบทวนการดำเนินงานปี 2020
    ปี 2020 เป็นปีไม่ธรรมดาอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์จีน เมื่อเผชิญกับสถานการรณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การถดถอยอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนผลกระทบที่รุนแรงในด้านอื่นๆ ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำ ประชาชนชนชาติต่างๆทั่วประเทศจีนได้ฟันฝ่าต่อสู้อย่างไม่ลดละ ได้รับผลเร็จสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันควบคุมโควิด-19 เศรษฐกิจจีนกลายเป็นองค์เศรษฐกิจหลักของโลกแต่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบรรลุการเติบโตด้วยตัวเลขบวก สงครามต่อสู้กับความยากจนได้รับชัยชนะอย่างทั่วด้าน การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขรอบด้านประสบผลสำเร็จเชิงชี้ขาด นับเป็นการสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนพึงพอใจ ทั่วโลกจับตามองและควรค่าแก่การบันทึกในประวัติศาสตร์ รอบปี 2020 จีนได้บรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญๆด้วยผลสำเร็จค่อนข้างดี การปฏิรูปและเปิดประเทศ ตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนได้รับผลคืบหน้าสำคัญอีกระดับ
    ท่ามกลางกระบวนการต้านโควิด-19 ที่ยากลำบาก คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนหยัดถือประชาชนสำคัญที่สุด ชีวิตสำคัญที่สุด นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ออกคำสั่งและวางแผนงานด้วยตนเอง ฝ่ายต่างๆใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ได้เสริมสร้างผลสำเร็จด้านการป้องกันควบคุมโควิด-19 ให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เราได้ปรับยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโควิด-19 อย่างทันท่วงทีตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โรคระบาด ปรับปรุงกลไกป้องกันควบคุมโควิด-19 เชิงภาวะปกติใหม่ให้สมบูรณ์แบบ ได้บริหารจัดการการระบาดของโควิด-19 เชิงกลุ่มก้อนในบางพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุ้มครองสุขภาพทางร่างกายและความปลอดภัยทางชีวิตของประชาชนในระดับสูงสุด
    รอบปีที่ผ่านมา เราปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคฯ บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโควิด-19 และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
    (1)กำหนดและปฏิบัติตามนโยบายมหภาคโดยพิจารณาจากความต้องการด่วนของตลาด สามารถรักษาพื้นฐานเศรษฐกิจไว้ได้อย่างมั่นคง
    (2)ประกันการมีงานทำและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ลำดับต้นๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับหลักประกันอย่างแท้จริง
    (3)ดำเนินการฟันฝ่าต่อสู้เพื่อขจัดอุปสรรคและความยากลำบากในสามด้านอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ได้บรรลุเป้าหมายและภารระหน้าที่สำคัญตามกำหนดเวลา
    (4)ผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ได้ยกระดับพลังแห่งการพัฒนาและพลังขับเคลื่อนภายในประเทศอีกระดับ
    (5)ได้ทุ่มกำลังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เร่งฝีก้าวการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการยกระดับทางอุตสาหกรรม
    (6)ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแบบใหม่และการพัฒนาเขตชนบทให้เจริญรุ่งเรือง โครงสร้างการพัฒนาเมืองและชนบทได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    (7)เสริมสร้างการปกครองประเทศและการสร้างสรรค์สังคมตามกฏหมาย สังคมจีนได้คงไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคง
    กิจการทางการทูตของมหาประเทศที่มีเอกลักษณ์ของจีนประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ปธน.สี จิ้นผิงและผู้นำพรรคฯและผู้นำประเทศคนอื่นๆ เป็นประธานการประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์หลายครั้ง เช่น การประชุมสุดยอดสมัยวิสามัญว่าด้วยความร่วมมือป้องกันควบคุมโควิด-19 ระหว่างจีน-แอฟริกา การประชุมระดับสูงเพื่อรำลึกครบรอบ 75 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ การประชุมสาธารณสุขโลก การประชุมผู้นำกลุ่มG20 การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำองค์การเอเปก การพบปะระหว่างผู้นำจีนกับยุโรป การประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก เป็นต้น จีนยืนหยัดพหุภาคีนิยม ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ จีนสนับสนุนความร่วมมือต้านโควิด-19ระหว่างประเทศ ริเริ่มการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันทางสุขภาพและสาธารณสุข จีนได้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก
2. ผลลัพธ์การพัฒนาช่วง “แผน 5 ปีฉบับที่ 13 ” เป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญช่วง “แผน 5 ปีฉบับที่ 14 ”
    ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนได้ประสบผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มจากไม่ถึง 7 ล้านล้านหยวนมาเป็นกว่า 100 ล้านล้านหยวน การสร้างสรรค์ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างนวัตกรรมได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม จีนได้รับผลสำเร็จสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายด้าน เช่น การบินอวกาศพร้อมมนุษย์ โครงการสำรวจดวงจันทร์ โครงการสำรวจทะเลลึก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารควอนตัม เป็นต้น การขจัดความยากจนประสบผลสำเร็จเป็นที่จับตาของทั่วโลก ประชากรยากจนในชนบทจำนวน 55.75 ล้านคนได้พ้นจากความยากไร้ ประชากรที่ขึ้นทะเบียนผู้ยากจนจำนวนกว่า 9.6 ล้านคนได้หลุดพ้นจากสภาวะยากลำบากที่ “สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการยังชีพของประชาชนในท้องถิ่น” โดยผ่านโครงการอพยพย้ายถิ่นฐาน ได้แก้ไขปัญหาความยากจนที่มีการรวมศูนย์เชิงภูมิภาค ได้บรรลุภาระหน้าที่อันหนักหน่วงแห่งการขจัดความยากจนสุดขีด จีนได้ผลักดันการสร้างสรรค์การเกษตรที่ทันสมัยอย่างคงเส้นคงวา การผลิตธัญญาหารได้ผลเก็บเกี่ยวที่ดีติดต่อกันหลายปี
     ส่งเสริมยุทธศาสตร์สำคัญในส่วนภูมิภาคอย่างจริงจัง เพิ่มกำลังการบำบัดรักษามลภาวะ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างเห็นได้ชัด ปรับปรุงภาวะนิเวศให้ดีขึ้นอย่างเด่นชัด การจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้รับผลสำเร็จในขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปลงลึกอย่างทั่วด้านได้รับผลสำเร็จลุล่วงขนาดใหญ่ และได้ผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านอุปทานอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศประกอบธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ มีการเปิดสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จมากมายในการดำเนินความร่วมมือตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สร้างตำแหน่งงานในเมืองเพิ่มกว่า 60 ล้านตำแหน่ง สร้างระบบประกันสังคมขนาดใหญ่สุดในโลกให้แล้วเสร็จ การศึกกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมและด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จใหม่ ระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้นในขนาดใหญ่ มีการเร่งพัฒนากิจการสาธารณสุข ส่วนกิจการและอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมมีความเจริญเติบโต การสร้างกองทัพและป้องกันประเทศมีระดับสูงขึ้น เพิ่มความมั่นคงแห่งชาติมากขึ้น สังคมมีความสมานฉันท์และเสถียรภาพ หลังจากใช้ความมานะอุตสาหะเป็นเวลา 5 ปี ได้เสร็จสิ้นเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13 การฟื้นฟูชนชาติจีนอันยิ่งใหญ่ได้คืบหน้าไปอีกก้าวใหญ่
    ช่วงแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 14 ถือเป็นระยะ 5 ปีแรกของจีนในการเริ่มงานสร้างประเทศให้มีความทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างทั่วด้าน ตาม “ข้อเสนอว่าด้วยการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 และเป้าหมายยาวไกลแห่งปี 2035 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน” คณะรัฐมนตรีจีนได้กำหนดเป้าหมายและภาระหน้าที่สำคัญแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงดำเนินแผนฉบับที่ 14 ที่มีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้
    —-มุ่งเน้นการยกประสิทธิภาพด้านคุณภาพการพัฒนา คุ้มครองเศรษฐกิจพัฒนาไปด้วยดี
    —- ยืนหยัดพัฒนาด้วยแรงขับเคลื่อนจากการประดิษฐ์คิดสร้าง เร่งการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตแบบทันสมัย
    —-สร้างตลาดภายในที่กว้างใหญ่ สร้างสถานการณ์พัฒนาใหม่
    —-เร่งการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วด้าน ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่ให้มีความสมบูรณ์แบบ
    —-ปรับปรุงการวางแผนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคให้ดีขึ้น ส่งเสริมการประสานงานการพัฒนาระหว่างภูมิภาค
    —-ดำเนินการปฏิรูปลงลึกในทุกด้าน เพิ่มแรงขับเคลื่อนและพลังชีวิตในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    —-ผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียว ส่งเสริมให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
    —-ยืนหยัดการสร้างความผาสุกให้ประชาชน ผลักดันให้ประชาชนมีความรุ่งเรืองร่วมกัน
    —-ดูแลเรื่องการพัฒนาและความมั่นคง สร้างประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยระดับสูง
3. งานสำคัญประจำปี 2021
     เป้าหมายแห่งการพัฒนาสำคัญในปีนี้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราเติบโตมากกว่า 6% สร้างตำแหน่งงานในเมืองให้มากขึ้นกว่า 11 ล้านตำแหน่ง อัตราว่างงานในเมืองอยู่ที่ประมาณ 5.5% ดัชนีราคาผู้บริโภคคุมอยู่ในระดับประมาณ 3% ยอดการนำเข้าส่งออกมีปริมาณมั่นคงและมีคุณภาพดีขึ้น รายรับรายจ่ายระหว่างประเทศมีความสมดุลในขั้นพื้นฐาน รายได้ของประชาชนมีการเติบโตอย่างมั่นคง ปรับปรุงคุณภาพของภาวะนิเวศให้ดีขึ้น อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลง 3% ปริมาณการปล่อยมลพิษลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการผลิตธัญญาหารคงไว้ในจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านล้านตัน
    การปฏิบัติงานในปีนี้ให้ดี ต้องมีการจัดการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างดี ยืนหยัดการป้องกันโควิดเป็นประจำพร้อมกับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ ปฏิบัติงานอย่างจริงจังในด้านป้องกันผู้ป่วยจากต่างประเทศและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ดำเนินงานป้องกันควบคุมในพื้นที่และขั้นตอนสำคัญ แก้ไขข้อผิดพลาด ดำเนินงานอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดจากการชุมนุมและแพร่กระจายเชื้อออกไป ผลักดันการวิจัยและผลิตวัคซีน ตลอดจนการจัดฉีดวัคซีนฟรีอย่างเป็นระเบียบ ยกขีดความสามารถและระดับการป้องกันโรคอย่างแม่นยำตามหลักวิทยาศาสตร์
งานสำคัญที่จำเป็นต้องปฏิบัติในปีนี้มีดังต่อไปนี้
     (1) นโยบายมหภาคมีความต่อเนื่อง มีความมั่นคงและมีความยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสมเหตุสมผล นโยบายการเงินที่มีความกกระตือรือร้นต้องมีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความต่อเนื่อง นโยบายการลดภาษีต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและปฏิบัติอย่างแท้จริง ฟื้นฟูความแข็งแรงและพลังชีวิตของตลาดซึ่งรัฐบาลต้องให้การสนับสนุน นโยบายเงินตราที่มั่นคงต้องมีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสม นโยบายอำนวยความสะดวกในด้านการมีงานทำต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพิ่มกำลังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
     (2) ผลักดันการปฏิรูปในปริมณฑลสำคัญเชิงลึก กระตุ้นพลังชีวิตของตลาด
ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ของรัฐบาลต่อไป แสดงบทบาทสำคัญของตลาดการจัดวางทรัพยากร แสดงบทบาทของรัฐบาลให้ดีกว่าเดิม ผลักดันให้เกิดการก่อรูปตลาดที่มีประสิทธิภาพและรัฐบาลที่เป็นประโยชน์เข้าด้วยกัน ผ่อนคลายข้อกำหนดการอนุญาตเข้าตลาด ดำเนินการทดลองปฏิรูปการจัดสรรปัจจัยทางตลาด คุ้มครองสิทธิขององค์ประกอบตลาดระดับต่างๆ อย่างเที่ยงธรรมตามกฎหมาย
    ใช้วิธีการปฏิรูปผลักดันลดต้นทุนการผลิตและประกอบธุรกิจของวิสาหกิจ ผลักดันการปฏิรูปของธุรกิจขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงพลังงาน การคมนาคม โทรคมนาคม เป็นต้น ยกระดับประสิทธิภาพการบริการ ลดระดับการเก็บค่าใช้จ่าย
    ส่งเสริมเศรษฐกิจระบบกรรมสิทธิ์หลากหลายให้พัฒนาร่วมกัน ยืนหยัดและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานทางสังคมนิยม เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างแน่วแน่ ให้กำลังใจ สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ส่วนรวมอย่างแน่วแน่
    ส่งเสริมการปฏิรูประบบทางการคลัง ภาษีและการเงิน เพิ่มกำลังบริหารจัดการงบประมาณและประสิทธิภาพ เพิ่มการเปิดกว้างของงบประมาณ ลดขั้นตอนและธรรมเนียมการขอใช้นโยบายด้านการลดภาษีและเงิน
    (3)อาศัยการนวัตกรรมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจจริงด้วยคุณภาพสูง บ่มเพาะพลวัตใหม่ให้เติบโตขึ้น ส่งเสริมให้การนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผสมผสานกับเศรษฐกิจจริงอย่างลุ่มลึก แสดงบทบาทการขับเคลื่อนและการพัฒนาของนวัตกรรม
    เพิ่มศักยภาพการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมสร้างกำลังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติ ผลักดันการสร้างห้องทดลองแห่งชาติ ปรับปรุงการจัดวางโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพื้นฐานการนวัตกรรม ดำเนินโครงการพัฒนาเทคนิคที่เป็นหัวใจสำคัญ ผลักดัน “โครงการใหญ่:การนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2030” ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินโครงการใหญ่เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลักดันระบบการประกวดการประมูล เป็นต้น
    ใช้ระบบการตลาดกระตุ้นการนวัตกรรมของวิสาหกิจ เสริมสร้างฐานะหลักด้านการนวัตกรรมของวิสาหกิจ สนับสนุนวิสาหกิจระดับแนวหน้าก่อสร้างสหกรณ์ด้านการนวัตกรรม ขยายช่องทางการผสมผสานระหว่างการผลิต การศึกษา การวิจัยและการประยุกต์ใช้ ปรับปรุงระบบการกระตุ้นกรรมสิทธิ์ของผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลและนโยบายการพัฒนาของการลงุทนด้านการนวัตกรรม ผลักดันการบุกเบิกกิจการและการนวัตกรรมของชาวบ้านให้ลุ่มลึก
ปรับปรุงห่วงโซ่การผลิตและอุปทานให้มั่นคง เสร็จสิ้นภารกิจสำคัญด้าน“3 ยกเว้น 1 ลด และ 1 ชดเชย”อย่างต่อเนื่อง
    (4)ยืนหยัดพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่ขยายความต้องการภายในประเทศ บุกเบิกศักยภาพการตลาดภายในประเทศ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขยายความต้องการ ส่งเสริมการผสมผสานระหว่างการบริโภคและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
     ขยายการบริโภคให้มั่นคง เพิ่มรายได้ของชาวบ้านด้วยช่องทางหลากหลาย ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ระหว่างเมืองกับชนบท เร่งให้อี-คอมเมิร์ซ และพัสดุด่วนเข้าชนบท ขยายการบริโภคของอำเภอและตำบล
    ขยายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้มีแผนที่จะจัดพันธบัตรทางการท้องถิ่นวงเงิน 3.65 ล้านล้านหยวน สนับสนุนโครงการที่กำลังก่อสร้างก่อน ขยายขอบเขตการใช้ให้เหมาะสม การลงทุนภายในงบประมาณส่วนกลางได้จัดวาง 610,000 ล้านหยวน สนับสนุนโครงการใหญ่ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างกลมกลืนส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผลักดันการก่อสร้างขั้นพื้นฐานแบบใหม่ ความเป็นเมืองแบบใหม่ และโครงการสำคัญด้านการคมนาคมและชลประทาน เป็นต้น ดำเนินโครงการสำคัญด้านการคมนาคม พลังงานและชลประทาน ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแบบใหม่ด้านเครือข่ายสารสนเทศ พัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบทันสมัย
    (5)ดำเนินยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรอย่างมั่นคงและการเพิ่มรายได้ของชาวนา ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ยากจนอย่างต่อเนื่อง ทำการผลิตด้านการเกษตรให้ดี ปรับปรุงสภาพการผลิตและการใช้ชีวิตของชนบท
    ให้การเสริมสร้างผลงานการขจัดความยากจนเชื่อมต่อการฟื้นฟูชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านระยะ 5 ปีสำหรับอำเภอพ้นจากความยากจนตั้งแต่วันที่หลุดพ้นจากความยากจน ทำให้นโยบายด้านการสนับสนุนหลักรักษาความมั่นคง
    เพิ่มศักยภาพด้านอุปทานและการประกันของธัญญาหารและผลิตผลทางการเกษตรสำคัญ หัวใจสำคัญที่จะประกันความมั่นคงทางธัญญาหารคือ เมล็ดและที่ดินเพาะปลูก ต้องส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์และการคัดสรรเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคที่เป็นหัวใจสำคัญของการเกษตร
ผลักดันการปฏิรูปชนบทและการก่อสร้างหมู่บ้านอย่างมั่นคง เสริมสร้างและปรับปรุงระบบการประกอบการขั้นพื้นฐานของชนบท รักษาความมั่นคงของความสัมพันธ์รับเหมาที่ดินและไม่เปลี่ยนแปลงในระยะไกล ผลักดันการประกอบการด้วยรูปแบบหลากหลายในขนาดที่เหมาะสม เร่งพัฒนาการบริการให้มีความเป็นมืออาชีพและเปิดสู่สังคมด้วย
    (6)ดำเนินการเปิดกว้างสู่ต่างประเทศในระดับสูง ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพิ่มคุณภาพอย่างมั่นคง ดำเนินการเปิดกว้างสู่ต่างประเทศที่มีขอบเขตที่ใหญ่กว่า ปริมณฑลที่กว้างกว่า และระดับที่ลึกกว่า ร่วมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ดีขึ้น
     ผลักดันการพัฒนาด้านการนำเข้าและส่งออกให้มั่นคง ส่งเสริมการสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายการครอบคลุมเครดิตสินเชื่อการส่งออก ปรับปรุงการประกันและการชดใช้ ดำเนินการนำร่องรายรับรายจ่ายของเงินตราต่างประเทศด้านการค้าให้มีความสะดวกสบาย
ใช้ทุนต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดบัญชีรายชื่อเชิงลบสำหรับทุนต่างชาติ ผลักดันการเปิดกว้างของธุรกิจการบริการอย่างเป็นระเบียบ เพิ่มจุดนำร่องการขยายและเปิดกว้างธุรกิจการบริการอย่างอเนกประสงค์ จัดทำรายชื่อเชิงลบสำหรับการค้าภาคบริการข้ามชาติ
     ก่อสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยคุณภาพสูง ยืนหยัดร่วมปรึกษากัน ร่วมก่อสร้าง และร่วมแบ่งปัน ยืนหยัดหลักการที่มีวิสาหกิจเป็นหลักและปฏิบัติตามความเป็นตลาด ปรับปรุงระบบการลงทุนและระดมทุนด้วยความหลากหลาย ผลักดันความร่วมมือของโครงการสำคัญอย่างเป็นระบบ ผลักดันการเชื่อมโยงของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ต่างประเทศ
     ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพหุภาคีและส่วนภูมิภาค รักษาระบบการค้าพหุภาคีอย่างแน่วแน่ ผลักดันการบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การลงนามความตกลงการลงทุนจีน-ยุโรป เร่งกระบวนการการเจรจาด้านความตกลงการค้าเสรีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ คำนึงถึงการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
     (7)เสริมการป้องกันมลภาวะ สนับสนุนการสร้างสรรค์ทางระบบนิเวศ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จะปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับลึก เสริมสร้างผลสำเร็จในการรักษาท้องฟ้าสีคราม น้ำใส ดินสะอาด ส่งเสริมการพัฒนาสู่วิถีการผลิต และวิถีชีวิตแบบสีเขียว
    (8)เสริมสร้างสวัสดิการด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างจริงจัง และยกระดับการสร้างสรรค์ทางสังคม
จะเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชน ตอบรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการศึกษาที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ระบบสาธารณสุข ประกันความต้องการด้านที่พักอาศัยของประชาชน ยึดนโยบายที่ให้บ้านพักมีประโยชน์ใช้สอยเป็นที่พักอาศัยจริง ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใช้มาเก็งกำไร ต้องให้ราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และการคาดการณ์มูลค่าอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคง จะเสริมสร้างหลักประกันด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ยกระดับเบี้ยบำนาญขั้นพื้นฐานของผู้เกษียณ และครอบครัวทหารปลดประจำการที่พิการให้ได้รับการดูแลพิเศษจากรัฐ ต้องสนองความต้องการของประชาชนด้านวัฒนธรรม บ่มเพาะและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของลัทธิสังคมนิยม จะเชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการต้านการระบาดของ โควิด-19 จะขับเคลื่อนการสร้างสรรค์จริยธรรมของพลเรือน เสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารสังคม จะปรับปรุงระบบบริหารและบริการชุมชนในเมืองและชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนการทดลองใช้ระบบบริหารสังคมที่ทันสมัย
    เราจะปฏิบัตินโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” “ให้ชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง” “ให้ชาวมาเก๊าบริหารมาเก๊า” และนโยบายให้มีการปกครองตนเองในระดับสูงอย่างรอบด้านและถูกต้อง จะปรับปรุงระบบและกลไกของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง ปฏิบัติกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่ฮ่องกง และกลไกการดำเนินการ
     เราจะยืนหยัดนโยบายเกี่ยวกับไต้หวัน โดยยึดหลักการจีนเดียว และความเห็นพ้องต้องกัน ค.ศ. 1992 และขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันอย่างสันติ ตลอดจนการรวมปิตุภูมิเข้าเป็นเอกภาพ
     เราจะยืนหยัดในนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างแข็งขัน ขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ และประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน จะยืนหยัดในการเปิดประเทศและความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารโลกสู่แนวทางที่มีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น จะลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดร้ายแรงอย่างแข็งขัน จีนยินดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และร่วมพัฒนาไปด้วยกันกับทุกประเทศในโลก บนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกัน เสมอภาคเท่าเทียมกัน และอำนวยประโยชน์แก่กัน ร่วมกันรับมือกับการท้าทายระดับโลก ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย