รายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลจีนเน้นปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

วันที่ 29 พฤษภาคม สำนักงานสารสนเทศ แห่งคณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าว นายซุน กั๋วจุน สมาชิกกลุ่มร่างรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน และสมาชิกกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสำนักงานวิจัยแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ตีความการปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ โดยเขากล่าวว่า ความยาวของรายงานฯ ปีนี้ ลดลงเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจึงเพิ่มเติมเนื้อหาค่อนข้างมาก จนมีการปรับปรุงแก้ไข 89 แห่ง โดยสองในสามแห่งมีการปรับปรุงเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด

นายซุน กั๋วจุน กล่าวว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การป้องกันและควบคุมโควิด-19 การลงทุนและอุปโภคบริโภค ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น โดยเฉพาะส่วนที่ 8 ของรายงานฯ ว่าด้วยการคุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีการแก้ไขถึง 31 แห่ง
ยกตัวอย่างเช่น ด้านระบบสาธารณสุข ได้มีการเพิ่มเติม “ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพป้องกันและควบคุมโรคระบาด” ด้านบริการการแพทย์พื้นฐาน ได้เพิ่มเติม “ส่งเสริมการปฏิรูปอย่างอเนกประสงค์ของโรงพยาบาลรัฐ” ด้านการศึกษา สมาชิกมีความเห็นร่วมในการปรับปรุงเนื้อหา โดยได้เพิ่มเติม “ปรับปรุงนโยบายการศึกษาภาคบังคับสำหรับลูกหลานผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน” “พัฒนาการศึกษาปฐมวัยแบบอำนวยประโยชน์ทั่วไป” และ “พัฒนาอาชีวศึกษา” ด้านการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานได้เพิ่ม “ปรับปรุงระบบสังคมสงเคราะห์” ด้านการบริหารสังคม ได้เพิ่ม “ส่งเสริมการบริหารในชนบท” รวมไปถึง “คลี่คลายความขัดแย้งและข้อพิพาทอย่างสุขุมรอบคอบ” เป็นต้น

นอกจากนี้ ด้านการขจัดความยากจนและการเกษตร ได้เพิ่ม “การลงทุนเพื่อขจัดความยากจน” และ “ส่งเสริมการอบรมทักษะอาชีพแก่เกษตรกร” เป็นต้น ด้านการขยายความต้องการภายในประเทศ ได้เพิ่ม “ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แก้ไขปัญหาที่จอดรถ” “พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” และ “ผลักดันการคัดแยกขยะ” เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย