วัคซีนซิโนแวคล็อต 2

วัคซีนซิโนแวคล็อต 2 มาถึงประเทศไทยอย่างราบรื่น
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม วัคซีนโควิด-19 ซิโนแวคล็อตที่ 2 แปดแสนโดสจากประเทศจีนได้นำส่งถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนต่อไปสำหรับประเทศไทยในการต่อสู้กับโควิด-19 ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งเสริมการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ ผลักดันให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทย และความร่วมมือในทุกๆมิติระหว่างสองประเทศประสบผลสำเร็จใหม่มากยิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย