UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน การแปรรูปชาแบบดั้งเดิม

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “เทคนิคการแปรรูปชาแบบดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับชาของจีน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入人类非物质文化遗产代表作名录

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย