สถานที่9 หอหนังสือยอดต้าจ้ง

📖แอดมินจะพาไปท่านชมสถานที่9 หอหนังสือยอดต้าจ้ง
แต่ก่อนหอหนังสือต้าจ้ง เมืองหนานจิง ในปีค.ศ.2003 คือเมืองหนังสือหนานจริง หอหนังสือที่ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน📋

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย