VisitingChinaOnline ไปกับสารคดีชุด “ลี่เซี่ย”

24 ฤดูกาลของจีน เป็นผลึกแห่งภูมิปัญญาของคนจีนสมัยโบราณ ถึงแม้จะผ่านมาหลายพันปี แต่ยังคงไม่เสื่อมคลาย ฤดูใบไม้ผลิถางหญ้าเตรียมดินหว่านพืช ฤดูร้อนถอนหญ้าพรวนดิน ฤดูใบไม้ร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ฤดูหนาวเก็บผลผลิตไว้ยุ้งฉาง เป็นไปตามกฎพื้นฐานของ 24 ฤดูกาล การผลัดเปลี่ยนทั้ง 4 ฤดูกาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ต่างมีเงื่อนไขอยู่ใน 24 ฤดูกาลทั้งสิ้น 👩‍🔧👨‍🔧

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะพาคุณไปรู้จัก 24 ฤดูกาลที่ทั้งลึกลับและหล่อหลอมเข้ากับการใช้ชีวิตของชาวจีน ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิถีชีวิตของชาวจีนยุคปัจจุบันยิ่งขึ้น

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย