แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโลกด่านประตูหยก (อวี่เหมินกวน)

แหล่งโบราณสถานด่านประตูหยกเป็นประตูด่านโบราณที่สำคัญที่สุดที่สร้างโดยจักรวรรดิฮั่นในช่วงก่อนศตวรรษที่ 2-3 ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของระเบียงเหอซี ประกอบด้วย: ซากเมืองโบราณ 2 แห่ง ป้อมส่งสัญญาณ 20 แห่ง และซากส่วนด้านข้างของกำแพงเมืองจีน 17 ส่วน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย