ห้องเรียนไท้เก๊ก

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2020 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน ‘มวยไท่จี๋’ หรือ ‘มวยไท้เก๊ก’ ของจีน ลงในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สืบเนื่องจากห้องเรียนไท้เก๊กออนไลน์ที่นำเสนอไปเมื่อวันไท้เก๊กโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ในครั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอนำเสนอชุดวิดีโอ “เที่ยวจีนเพื่อสุขภาพ-ห้องเรียนไท้เก๊กออนไลน์” ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เพื่อให้ทุกท่านสามารถร่วมฝึกออกกำลังกาย และก้าวเข้าสู่โลกแห่งไท้เก๊กไปพร้อม ๆ กัน

T

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย