การอนุรักษ์ ‘หนังสือจีนโบราณ’ รวมไปถึงการเปลี่ยนให้อยู่ในแบบฉบับดิจิทัล

การอนุรักษ์ ‘หนังสือจีนโบราณ’ รวมไปถึงการเปลี่ยนให้อยู่ในแบบฉบับดิจิทัล

การอนุรักษ์ ‘หนังสือจีนโบราณ’ รวมไปถึงการเปลี่ยนให้อยู่ในแบบฉบับดิจิทัล

  1. รัฐบาลจีนออกแนวปฏิบัติ ยกระดับการอนุรักษ์และจัดพิมพ์หนังสือโบราณ ในความพยายามสืบสานประเพณี กระชับความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเป็นจีน
  2. เป้าหมายสำคัญคือ เพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนในประเทศและทั่วโลก ส่งเสริมผู้คนให้อ่านหนังสือโบราณของจีนมากขึ้น
  3. ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มด้วยการสำรวจหนังสือโบราณทั่วประเทศอย่างละเอียด ซ่อมแซมหนังสือโบราณหายากครอบคลุมไปถึงหนังสือที่พิมพ์ด้วยภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของจีน ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
  4. จีนจะรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือโบราณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนหนังสือโบราณให้อยู่ในแบบฉบับดิจิทัล สนับสนุนห้องสมุดและหอจดหมายเหตุทุกแห่งเปิดแหล่งข้อมูลให้แก่สาธารณชนทั้งรูปแบบให้เข้าชมและรูปแบบดิจิทัล

ภาพและข้อมูล จาก…Xinhua | China to step up preservation, publication of ancient books | https://english.news.cn/…/c36c7a70ccc34fba873206…/c.html

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย