ประกาศการเข้าประเทศจีน

ประกาศการเข้าประเทศจีน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีน
.
1/ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครขอวีซ่าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน และได้รับเอกสารยืนยันว่าได้ทำการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
.
2/ สำหรับผู้ที่ต้องการกลับไปทำงานที่จีน มีบุคคลในครอบครัวติดตาม สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยยึดหลักเกณฑ์การเตรียมเอกสารแบบเดิมก่อนการระบาด
.
3/ จีนขยายขอบเขตการออกวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าจีน ด้วยจุดประสงค์ ‘ด้านมนุษยธรรม ในกรณีฉุกเฉิน’ ด้วย
.
4/ ผู้ที่เข้าเงื่อนไข จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ เงื่อนไขระบุว่า…
.
-มีสมาชิกครอบครัวเป็นชาวจีน หรือถือใบอนุญาตพำนักถาวรในจีน
.
-มีความสัมพันธ์คู่สมรส พ่อแม่ บุตร หรือญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย หลานชาย หลานสาว
.
-เดินทางเข้าจีน เพื่อเยี่ยมครอบครัว / ดูแลพ่อแม่ / เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก / จัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว
.
5/ สำหรับผู้ที่ถือบัตร APEC และยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจได้ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน เพียงแสดงหลักฐานบัตร APEC และหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานในจีน
.
6/ คำร้องขอวีซ่าจะได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ตัดสิน โดยจะพิจารณาตามเอกสารหลักฐานและสถานการณ์ของผู้สมัคร
.
7/ ทั้งนี้ เมื่อได้วีซ่าแล้ว การโดยสารเครื่องบินไปประเทศจีนยังคงต้องแสดงหลักฐานผลตรวจที่ไม่ติดเชื้อ คือ ผลเป็นลบ จากการตรวจโควิด Nucleic Acid Test และตรวจภูมิคุ้มกัน IgM Antibody Test
.
8/ หลังจากเข้าประเทศจีนแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและการกักตัว
.
** แก้ไข/เพิ่มเติม (พุธ 24 มี.ค.64) **
.
1/ ปกติ การยื่นขอวีซ่าจีนสามารถทำได้ที่ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน กรุงเทพฯ อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ใกล้ MRT เพชรบุรี) / Call Center 02-207-5888 / เวลาทำการ จันทร์–ศุกร์ 9:00 – 15:00 น.
.
2/ แต่…ขณะนี้ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯจะรับคำร้องผู้สมัครขอวีซ่าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
.
3/ สำนักงานศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังไม่เปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวต่อไป
.
4/ ผู้สมัครที่เข้าเงื่อนไขตรงตามที่ประกาศ จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (https://bio.visaforchina.org/BKK2_TH/) พิมพ์แบบฟอร์มออกมา กรอกประวัติการเดินทาง (Travel History) สแกนเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด แล้วส่งมาที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org
.
5/ หลังจากตรวจเอกสารแล้วพบว่าเข้าข่ายเงื่อนไข จะต้องทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อกำหนดวันยื่นเอกสาร
.
6/ ผู้ขอวีซ่าจะต้องพิมพ์ใบยืนยันนัดหมายออนไลน์ หรือใบตอบรับคำร้องที่ออกโดยศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารที่ศูนย์ฯวีซ่าจีนเป็นลำดับถัดไป
.
ที่มา:
-ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน กรุงเทพฯ
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย