ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี

วันที่ 18 พ.ย. 2560 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายหลี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายหยู เผิง ผู้อำนวยการศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลต่างๆ นักข่าวทั้งไทยและจีน ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปจำนวน 400 กว่าคนเข้าร่วมงานดังกล่าว

นายหลี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านได้กล่าวไว้ว่าศูนย์วัฒนธรรมจีนได้จัดกิจกรรม600กว่าโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทยทั้งสองประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ และเป็นผลงานร่วมกันของเพื่อนๆในวงการต่างๆของทั้งสองประเทศด้วย และยังสะท้อนให้เห็นว่า หลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18 รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ท่านหลี่ เจี้ยนยังได้กล่าวถึงผลการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ในประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาวัฒนธรรมอีกว่า ประเทศจีนกำลังมุ่งมั่นในการพัฒนาวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทันสมัย เปิดกว้างสู่ประเทศต่างๆของโลก เปิดสู่อนาคต และมุ่งมั่นในการผลักดันการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจภายใต้ระบบสังคมนิยม การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเป็นกลวิธีการดำเนินโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันดีงามและมีประวัติยาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศมีความมุ่งหวังในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เชื่อได้ว่าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งสองประเทศ และกระชับมิตรภาพที่ดีระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกัน ท่านหลี่ เจี้ยนตั้งความหวังกับศูนย์วัฒนธรรมจีนไว้ว่า ขอให้ดำเนินงานอย่างดียิ่งขึ้นในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนที่แท้จริง ในทุกมิติและรอบด้าน

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์กล่าวในพิธีเปิดงานว่าประเทศจีนมีประวัติยาวนานและมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งโรจน์ การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่19ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการบริหารประเทศ วัฒนธรรมเจริญก้าวหน้า ประเทศจึงจะเจริญก้าวหน้า วัฒนธรรมอันดีงามของจีนเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของจีน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นมรดกของจีนที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับรู้ในทั่วโลก เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางวัฒนธรรม เป็นเส้นทางธุระกิจการค้า ไม่มีการรุกรานใดๆทั้งสิ้น

นายหยู เผิง ผู้อำนวยการศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกล่าวในพิธีเปิดงานว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสร้างสรรค์ และเน้นการแบ่งปัน เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง ทำให้ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์ในการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและได้เพิ่มพูนมิตรภาพอันดีระหว่างจีนไทยทั้งสองประเทศ

งานฉลองครบรอบ 5 ปีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประกอบด้วยนิทรรศการ “ยึดมั่นในเจตนารมณ์ สานสัมพันธ์จีนไทย และงานคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมัยจากเมืองชิงต่าวมณฑลซันตง ภาพต่างๆในนิทรรศการเป็นภาพกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้จัดขึ้นในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทยของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ส่วนงานคอนเสิร์ตได้นำบทเพลงที่ไพเราะมามอบให้ประชาชนชาวไทยได้รับฟังเพื่อให้สัมผัสถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีน คอนเสิร์ตนี้จะจัดระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษบัณฑิตตามลำดับ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย