จีนเผยแพร่สมุดปกขาว

“การต่อสู้โควิด-19 : ปฏิบัติการของจีน”
(FightingCOVID-19 : China in Action)
.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีน (SCIO) ได้ออกรายงานสมุดปกขาวเกี่ยวกับการรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีน
.
สมุดปกขาวนี้เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกการต่อสู้กับโรคระบาดของจีน ประกอบด้วยคำนำ เนื้อหา และบทสรุป มีความยาวประมาณ 37,000 ตัวอักษร เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ 1.1 กระบวนการอันยากลำบากของจีนในการต่อสู้โรคระบาด (China’s Fight againstthe Epidemic: A Test of Fire) 1.2 ร่วมมือต่อสู้พร้อมกันทั้งด้านการควบคุมป้องกันและรักษาพยาบาล (Well-Coordinated Prevention, Control and Treatment) 1.3 รวมพลังต่อสู้โรคระบาดที่แข็งแกร่ง (Assembling a Powerful Force to Beat the Virus) 1.4 สร้างประชาคมสุขภาพที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์ (Building a Global Community of Health for All)
.
นอกจากนี้ สมุดปกขาวนี้ยังแบ่งปันวิธีควบคุมป้องกันและรักษาโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ แนะนำประสบการณ์ก้าวผ่านที่ยากลำบากของประชาชนจีนในการต้านโควิด-19 แสดงถึงความร่วมมือที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงความมั่นใจและพลังที่จะเอาชนะโรคระบาด

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย