ศูนย์วัฒนธรรมจีนจัดโครงการเรียนภาษาจีนรุ่นที่ 2 สำหรับสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 พิธีเปิดโครงการเรียนภาษาจีนรุ่นที่ 2 สำหรับสถาบันพระปกเกล้าได้จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ รศ. วุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ท่านสงวน ลิ่วมโนมนต์ รองนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีน และท่านเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และท่านฉิน ยิ่วเซิน ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมพิธี รศ. วุฒิสาร ตันไชย  ท่านสงวน ลิ่วมโนมนต์ และท่านหลัน ซู่หง ได้กล่าวในพิธี

รศ. วุฒิสาร ตันไชย  ได้กล่าวขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมจีนที่ได้เปิดโครงการเรียนภาษาจีนในครั้งนี้ และได้เน้นยำถึงความสำคัญของภาษาจีน ขอให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศ  ท่านสงวน ลิ่วมโนมนต์ได้ชื่นชมการเปิดโครงการนี้ เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่านหลัน ซู่หงได้กล่าวต้อนรับผู้เรียนทุกคน จะพยายามช่วงอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้มากยิ่งขึ้น

สถาบันพระปกเกล้าเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ผู้เรียนของสถาบันส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนครั้งนี้มาจากสำนักงานเลขาธิการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฯลฯ การจัดโครงการนี้เป็นประโยชน์ในการช่วงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน และวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย

หลังจากการจัดพิธีเสร็จเรียบร้อย ผู้เรียนได้เรียนรู้อักขรวิธีภาษาจีนและภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดโครงการเรียนภาษาจีนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย