การเผยแพร่ศิลปะการทำว่าวและตัดกระดาษของจีนสู่สังคมไทย

เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2016 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำว่าวและตัดกระดาษจากเมืองเหวยฟาง มณฑลซันตงมาจัดอบรมพิเศษในระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ การอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี มีผู้เรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนนานาชาติสิงคโบกรุงเทพฯ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการอบรม นอกจากนี้แล้ว ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านไปอบรมและจัดนิทรรศการในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และโรงเรียนนานาชาติสิงคโบกรุงเทพ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนทั้งในด้านประเพณีการทำว่าวและตัดกระดาษ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจีนที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน ในการจัดกิจกรรมนอกจากมีการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและภาคทฤษฏีที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นการทำว่าวหรือตัดกระดาษ ซึ่งทำให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง ผู้เรียนต่างมีความเห็นพ้องกันว่า อยากได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย