สารคดีชุด

⛰VTR เวลา 93 วินาที สารคดีชุด“การท่องเที่ยวทำให้โลกและชีวิตสวยงามยิ่งขึ้น ปี 2020”ซีซั่น 2 ได้หยิบยก“กรณีศึกษาการลดความยากจนด้วยการท่องเที่ยว”ของ World Tourism Alliance (WTA) เข้าถึงชนบทระดับรากหญ้าของจีน รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์และภูมิปัญญาเกี่ยวกับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน 🇨🇳🇨🇳

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย