ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯร่วมลงนามในบันทึกสัญญาความร่วมมือ กับธนาคารแห่งประเทศจีน(ประเทศไทย)

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมลงนามในบันทึกสัญญาความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศจีน(ประเทศไทย) ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กันและกัน พร้อมยังสามารถสร้างกลไกในระยะยาวของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและไทย

ตามบันทึกในข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาในระยะยาวที่มั่นคงและมีประโยชน์ร่วมกันภายใต้หลักการความสมัครใจ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์สุจริต ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน(ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกันดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้งให้บริการทางการเงินสำหรับกิจกรรมและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดกิจกรรม ทั้งยังให้การสนับสนุนด้านสถานที่และบริการอื่น ๆ

ปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมแห่งจีน ณ กรุงเทพฯร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีนร่วมจัดทำเว็บบอร์ดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ การเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่างๆ ของทั้งสองฝ่าย และการลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือต่อไป

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย