“รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” ประจำปี 2021

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม

“รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” ประจำปี 2021

กิจกรรม “รักการอ่าน ชิงเงินรางวัล” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากผู้อ่านเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่กิจกรรมได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมของปีนี้ มีการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ผลงานที่ส่งมาต่างมีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาได้แก่ วัฒนธรรมจีน การพัฒนาเทคโนโลยีจีน วรรณกรรมจีน และประวัติศาสตร์จีน ตัวอักษรแต่ละตัวในบทความต่างสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความชื่นชอบในวัฒนธรรมจีน

ผลงานทั้งหมดต่างแสดงถึงความจริงใจและความรู้สึกอันซาบซึ้ง ผู้เข้าแข่งขันหลายท่านได้กล่าวถึงว่าตนเป็นลูกหลานของชาวจีนมีความรักในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ ได้เป็นสักขีพยานในการเจริญก้าวหน้าของประเทศจีนภาคภูมิใจในความเป็นชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเล และจะส่งเสริมคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกัน” ตลอดไป

ไม่กล่าวถึงไม่ได้ว่า ในบรรดาผลงานต่างๆ มากมาย เยาวชนต่างมีผลงานอันโดดเด่นอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรักในการอ่านมากขึ้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณ กรุงเทพฯ จึงได้เพิ่มรางวัลสำหรับเยาวชนเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีความสนใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

หลังจากทำการคัดเลือกและตัดสินอย่างถี่ถ้วนแล้วรายชื่อผู้ชนะของกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชนพร้อมทั้งภาพถ่ายของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้!

กลุ่มผู้ใหญ่

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

คุณสมบัติ แซ่เบ๊

图片

รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล

(ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) 

คุณเสฎฐวุฒิ ชูชาติพงษ์

图片

คุณลดาวัลย์ ไข่คำ

图片

รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล

   (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) 

คุณพรเทพ คชาวุธากร

图片

蒋  勇

图片

คุณพัชรพร ประเสริฐสูง

图片

กลุ่มเยาวชน

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

ด.ช.อัศวงศ์รัตน์ อัสรางชัย

图片
图片

รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล

   ( ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) 

ด.ญ.กานต์ธีรา ยังอยู่สุข

ด.ญ.อรกานต์  ยังอยู่สุข

图片

李  畅

图片

รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล

   (ไม่เรียงตามลำดับคะแนน) 

ด.ญ.สุภัชฌา จี

图片

李  欣

图片

周一涵

图片

曼谷中国文化中心

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย