ฤดูกาลเสียวสู่

24 ฤดูกาลของจีน ถือเป็นอารยธรรมการเกษตรโบราณ ซึ่งทุกฤดูกาลล้วนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา สภาพภูมิอากาศ และการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ ทั้ง 3 ช่วงที่แตกต่างกัน โดยทุกฤดูกาลจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง และทุกช่วงมีระยะเวลา 5 วัน

เสียวสู่ เป็นฤดูกาลที่ 5 ของฤดูร้อน บ่งบอกว่าฤดูร้อนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ “暑 (สู่)” หมายถึง ร้อนอบอ้าว เสียวสู่ถึงแม้อุณหภูมิจะสูง แต่ยังไม่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุด โดยยังถือเป็นช่วงต้นในสามช่วงของฤดูร้อน มีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย